Kalite Yönetim Birimi
16 Haziran 2022

    Hastanemiz Kalite Yönetim Birimi ve birime yönelik uygulamalar; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan ‘Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik ve SKS ADSH Rehberi’, Doküman Yönetimi Rehberi ve ilgili diğer rehberlere uygun olarak yapılır. Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi, üst yönetiminden diğer bölüm çalışanlarına kadar, tüm
çalışanların kalite iyileştirme çalışmalarında sorumluluklarının tanımlanması, kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması, kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla kurulmuştur.

Oluşturulan kalite yönetim birimi kurumda;
 Sağlıkta Kalite Standartları ADSH çerçevesinde yürütülen tüm çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 Üst yönetim ve bölüm kalite sorumlularını bir araya getirerek değerlendirme toplantıları yapılmasını, yıllık bölüm hedeflerinin belirlenmesini ve buna yönelik çalışmaları takip eder.
 Komite toplantılarına yönelik yıllık toplantı planı/takvimi hazırlayarak uygulanırlığını sağlar.
 Değerlendirme toplantıları sonucu gerekli durumlarda iyileştirme çalışmaları başlatır.
 Hastane bünyesinde Sağlıkta Kalite Standartlarına yönelik, yılda bir kez gerçekleştirilen öz değerlendirme sürecini yönetmek üzere yıllık öz değerlendirme takvimini hazırlar ve uygulanmasını sağlar.
 İstenmeyen Olay Bildirimine ve risk yönetimine ilişkin süreçlerin yönetilmesini sağlar.
 Hasta ve çalışan memnuniyetlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaların yönetilmesini sağlar.(anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları ve geri bildirimlerin alınması vb.)
 Sağlıkta Kalite Standartları ADSH rehberi doğrultusunda hastanemizde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol eder, revizyonlarını kayıt eder ve uygun olarak yayınlanmasını sağlar.
 Sağlıkta Kalite Standartları ADSH rehberi doğrultusunda kalite göstergelerine yönelik süreçlerin yönetilmesini sağlar.
 Kalite Yönetim Direktörü; Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi(kurumda İsg kurulu var ise İsg kurulu), Eğitim Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi gibi SKS ADSH çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 Komiteler ve bölüm sorumlularından gelen düzeltici önleyici faaliyetleri (DÖF) inceler ve ilgili bölümlere yönlendirerek gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlar, takip eder.
 Hastanemizde bulunan bölümlerin hedeflerine yönelik ilgili bölüm sorumluları tarafından yapılan ve kalite yönetim birimine bildirilen analiz sonuçlarının üst yönetim ile değerlendirilmesini sağlar.


KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

DT.ÖZGE KAYMAKSORUMLU BAŞHEKİM YARDIMCISI  
NURAY ŞENER KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ  
SEVDA TARHANDÖKÜMAN SORUMLUSU